شناخت با اشکال دستگاه لیزر سرخ و طریق هرس کردن هر یک شناخت با گونه های دستگاه لیزر سرخ و شیوه هرس کردن هرمورد

بذر دستگاه لیزر نخود دستگاه لیزر – آشنایی با اشکال دستگاه لیزر سرخ و روش هرس کردن هر کدام

دستگاه لیزر رز زیباترین دستگاه لیزر است که روش خاصی برای مراقبت از آن است . اشکالی که بخش اعظم مورد اعتنا و در باغ ها بوته های دستگاه لیزر سُرخ را ( بسته به وضعیت محل کاشت ) به آن صورت در می‌آورند بشرح زیر هست :

۱ – دستگاه لیزر سُرخ پاکوتاه : بوته هائیست که لینک آنرا روی ریشه یا ساقه نزدیک بخاک زده و میگذارند از پیوند یک سری شاخه بیرون آیدو در اثر هَرَس کلیه ساله آنرا کوتاه نگهمیدارند , بطوری که بسته به جنس آن بلندی بوته ها از ۲۰ سانتیمتر تا یک متر بلند خیس نمی شود .

۲ – دستگاه لیزر سرخ کُرپه : که بعداز لینک و پیوند نزدیک خاک در اثر هَرَس نوک شاخه ها میگذارند شاخه های فرعی آن مضاعف شود تا بوته بصورت کُرپه درآید .

۳ – دستگاه لیزر سرخ با ساقه بلند یا این که نیمه بلند : عبارت از بوته هائیست که لینک و پیوند را روی یک ساقه صاف و عریان تسترن کوهی به بلندی یک متر تا یک متر و نیم می زنند . بعداز نمو لینک و پیوند , ساقه نسترن بتدریج قادر شده رنگ قهوه ای بخود گرفته راست می ایستد . باغبان می‌تواند شاخه هایی که از لینک می روید را به میل خویش بهر صورت بخواهد درآورد .

۴ – دستگاه لیزر سرخ رونده پیچنده : این نوع از اقسام مخصوصی می باشند که شاخه های آن ها بلند شده و بالا می‌رود که آن‌ها‌را به وسیله پایه یا داربستهای فلزی مخصوصی مراقبت کرده پیرایش وارد میکنند .

۵ – دستگاه لیزر سرخ مجنون : که از لینک اقسام رونده روی مبنا بلند نسترن کوهی بدست میاید . بدین طرز که هرمورد از اقسام نامبردهرا در حالتی که روی ساقه ای به بلندی ۱/۵ تا ۲ متر از نسترن کوهی لینک و پیوند کنند بعداز به چنگ آوردن شاخه های آن رو به زمین روان شده و بوته دستگاه لیزر مجنون ( دستگاه لیزر رز گریان ) بدست میآید . دستگاه لیزر رز اقسام مختلف و جورهای حاصله از دستگاه لیزر سرخ : بطوری که گفته شد از دستگاه لیزر سرخ گونه ها و واریته های ( اقسام و جورها ) زیادی تا کنون